European Optical Society
Hem Verksamhet Medlemskap Aktiviteter Lediga platser Språk Bibliotek Länkar Kontakt Nyhetsbrev Exjobb Laserfest
Stadgar - Svenska Optiksällskapet (SOS)
Beslutade på styrelsemöte 1992-01-15 samt årsstämman 1992-10-08

§1
SVENSKA OPTIKSÄLLSKAPET (nedan benämnt sällskapet) är en ideell förening för personer, organisationer och företag med intresse för optik och optisk teknik.

§2
Sällskapet har till ändamål att främja utvecklingen inom optik och optisk teknik inom Sverige samt utgöra svenskt kontaktorgan för European Optical Society

§3
Till sällskapet kan som medlemmar, efter styrelsens godkännande, anslutas de personer, organisationer och företag som ansöker om medlemskap. Medlemmar skall betala den årsavgift som bestämts av stämman.

§4
Önskar medlem utträde ur sällskapet skall skriftlig anmälan härom göras till styrelsen. Vid utträde återbetalas ej erlagd årsavgift. Medlem som trots anmaning ej betalar årsavgift kan av styrelsen uteslutas ur sällskapet.

§5
Sällskapet skall ledas av en styrelse bestående av minst tre personer, valda av stämman för ett år. Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§6
Styrelsen skall tillse att sällskapets verksamhet utvecklas och bedrives inom ramen för sällskapets stadgar. Styrelsen skall vidare föranstalta att sällskapets räkenskaper föres under verksamhetsåret.

§7
Stämman är sällskapets högsta beslutande organ. I oktober eller november skall årsstämma avhållas. Efter beslut i styrelsen kan kallas till extra stämma.

§8
Kallelse till stämma, åtföljd av föredragningslista skall utsändas till varje medlem senast tre veckor före tidpunkten för stämman, dock tidigast efter föregående stämmas avslutande.

§9
Vid stämman skall minst följande ärende förekomma:
  • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
Vid årsstämman skall dessutom förekomma:
  • Styrelsens verksamhetsberättelse även omfattande årsredovisning.
  • Revisorernas berättelse.
  • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
  • Val av styrelse.
  • Val av två revisorer.
  • Val av valberedning.
  • Fastställande av årsavgift.

§10
Vid stämman äger varje närvarande medlem en röst. Närvarande medlem äger också företräda högst en frånvarande medlem genom fullmakt. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.

§11
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av stämman. Stadgeändringsförslag skall biläggas kallelsen till den stämma på vilken stadgeändring skall beslutas.

§12
För upplösning av sällskapet krävs beslut av två på varandra följande, stadgeenligt utlysta stämmor.

§13
Sällskapets firma tecknas av sällskapets ordförande.

§14
Medlemskap löper kalenderårsvis. Verksamhetsåret tillika räkenskapsåret omfattar perioden 1 september - 31 augusti.

SOS webbplats - Stadgar | Responsible: Fredrik Laurell | Date last revised: 2005-02-22 JK